Privacy- en cookieverklaring

1.INLEIDING

Ellastiek, gevestigd aan Admiralengracht 56-3 (1057 GA) te Amsterdam, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70783209 (hierna te noemen: “Ellastiek”) is de verwerkingsverantwoordelijke en gaat zorgvuldig om met de door uw verstrekte persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en overige geldende wet- en regelgeving.

In dit privacy- en cookieverkaring verstrekt Ellastiek u meer informatie over (i) de wijze waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt, (ii) voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld en verwerkt, en (iii) uw rechten ten aanzien van het voorgaande, indien u gebruik maakt van de diensten en website.

2.TOEPASSINGSBEREIK

Met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Ellastiek, geldt dit privacy- en cookieverkaring voor alle personen van wie Ellastiek persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder weergegeven, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor levering en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten.

 • klanten van Ellastiek;
 • potentiele klanten met wie Ellastiek contact heeft gelegd of wil leggen;
 • bezoekers van de website van Ellastiek; en
 • alle andere personen die contact opnemen met Ellastiek of van wie Ellastiek persoonsgegevens verwerkt.

Ellastiek gebruikt de gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Ellastiek bewaart de gegevens zolang als nodig om de leveringen en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigt Ellastiek deze, tenzij wettelijk verplicht deze langer te bewaren.

3.GEGEVENSVERWERKING

Ellastiek verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die u aan Ellastiek heeft verstrekt, inbegrepen:
  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn om een product te bestellen en te laten bezorgen; en
  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn om de nieuwsbrief te ontvangen alsmede overige marketingactiviteiten.
 • Persoonsgegevens die zijn gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website, inbegrepen:
  • IP-adressen en nummers; en
  • Surfgedrag op de website (o.a. welke pagina’s worden bekeken).

4.DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

Ellastiek verwerkt uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

 • Het verkopen en leveren van de door Ellastiek aangeboden producten;

Wanneer u een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes te kunnen afhandelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan een eventuele bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

 • Het sluiten van overeenkomst(en);

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en geboortedatum. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (wettelijke bewaarplicht).

 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het informeren van geïnteresseerden omtrent nieuwe producten en diensten middels een nieuwsbrief; en
 • Het verbeteren en beveiligen van de website.

Ellastiek kan u de mogelijkheid aanbieden om een nieuwsbrief te ontvangen waarmee u kan worden geïnformeerd over nieuwe producten en diensten. Ellastiek mailt u de nieuwsbrief enkel indien u hier toestemming voor heeft verleend. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

5.RECHTSGROND VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Ellastiek verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming: indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst: indien u bij Ellastiek een product bestelt, geeft u Ellastiek de opdracht tot het verkopen en leveren van producten. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

6.ONTVANGER VAN DE GEGEVENS

De door u verstrekte gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven enkel indien dit noodzakelijk is voor het verbeteren en beveiligen van de website. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

7. COOKIES

De website van Ellastiek maakt gebruik van Google Analytics, hierbij wordt gebruik gemaakt van “tracking cookies” om het surfgedrag van gebruikers van de website te analyseren (o.a. welke pagina’s worden bekeken). Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De analyse helpt Ellastiek om de diensten en website beter af te stemmen met de behoeften van de gebruikers. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Voor verdere informatie van de verzamelde gegevens met behulp van Google Analytics, kunt u naar de website van Google Analytics (https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/).

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer.

8.WEBSITES VAN DERDEN

Ellastiek is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van derden die door middel van hyperlinks met de website van Ellastiek zijn verbonden. Ellastiek kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

9.UW PRIVACYRECHTEN

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage. U kunt een verzoek indienen tot inzage in de gegevens die we van u verwerken. U kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken, voor zover het recht op dataportabiliteit op u van toepassing is;
 • Recht op rectificatie, verwijdering of beperking. U kunt een verzoek indienen tot correctie, verwijdering of beperking van de gegevens die we van u verwerken;
 • Recht van bezwaar. U kunt verzet aantekenen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, indien het technsiche mogelijk is, te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

Indien u gebruik wilt maken van de bovenstaande rechten, of vragen heeft over dit privac- en cookieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Wij zullen op uw verzoek of vraag reageren in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u van mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

10.BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en ieder geval niet langer dan twee (2) jaar na de laatste activiteit van uw account. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven (7) jaar voor betaalgegevens).

11.CONTACTGEGEVENS

Ellastiek is te bereiken via de volgende contactgegevens:

E-mail: [email protected]

Tel:      +31 6 51889100

Admiralengracht 56 3
1057GA Amsterdam

12.WIJZIGINGEN

Ellastiek behoudt zich te allen tijde het recht om het privacy- en cookieverkaring op ieder moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverkaring geregeld te raadplegen, zodat u op hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 november 2020.